Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
افتخار آفرینی فولاد مبارکه در جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی

افتخار آفرینی فولاد مبارکه در جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی

 

شرکت فولاد مبارکه در سومین جشنوارۀ ملی نوآوری محصول برتر ایرانی با کسب دو لوح زرین در بخش سیستــــم کنتـــــرل فراینـــد دیسکهای گندله سازی و نوآوری محصول گالوانیزه افتخار آفرید. به گـزارش خبرنـگار فـولاد، در ایـن جشـنواره که بـا هـدف معرفـی شـرکتهای نـوآور در روز ۲۷ دیمـاه در دانشـگاه صنعتی شـریف برگزار شـد، مدیـر برنامه ریـزی و تحقیقـات بازاریابی شـرکت فـولاد مبارکـه پـس از کسـب لـوح زریـن نـوآوری محصـول برتـر ایرانـی »کالف گالوانیـزه« گفـت: اسـتحکام بالا و مقاومـت در برابـر خوردگیهای اتمسـفری ویژگی محصـول جدید فـولاد مبارکه اسـت. غلامرضا طاهری گقت: با تولید این محصول در داخل کشور، از خروج بیش از ۸۰ میلیون دلار ارز از کشور در طول سال جلوگیری میشود. وی خاطرنشان کرد: محصول جدید شرکت فولاد مبارکه جزو محصوالت پوششدار گالوانیزه با مشخصۀ S350GD است که دو ویژگی استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگیهای اتمسفری ازجمله خصوصیات متمایز کنندۀ این محصول است. وی با اشاره به اینکه این محصول در گذشته از خارج از کشور وارد میشده است ادامه داد: در فرایند طراحی فولاد، غالبا محصولات تجاری مدنظر قرار میگیرد. درخصوص این کالا تالش فولاد مبارکه بر آن بود که این دو ویژگی در تولید این محصول لحاظ شود تا اینکه خوشبختانه توانستیم این محصول را به بازار عرضه کنیم. مدیر برنامه ریزی و تحقیقات بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اذعان کرد: نکتۀ کلیدی تولید این محصول این بود که در فرایند تولید آن از کل زنجیرۀ بازار استفاده شود؛ به گونه ای که بخشهایی از این محصول همچون کالف خام در فولاد مبارکه تأمین شد و در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری که در حوزۀ تخصصی صنعت خودرو فعالیت میکند، ادامۀ این سیکل فناورانه پیگیری و عملیاتی شد و در نهایت این محصول به صنایع خودروسازی کشور معرفی گردید. وی با اشاره به اینکه این محصول در صنایع خودروسازی و در سازههای مرتبط با ماشینهای سنگین اتوبوس و کامیون استفاده میشود خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای صورتگرفته، ساالنه ۱۵۰ هزار تن از این محصول وارد کشور میشد که هم اکنون امکان تولید همین میزان در کشور به وجود آمده است؛ این در حالی است که رویکرد فولاد مبارکه تولید این محصول برای مصرف داخل کشور است. طاهـری از جلوگیـری از خـروج ۸۰ میلیـون دلار ارز از کشـور ناشـی از تولیـد و بومیسـازی فـولاد گالوانیـزه پوشـشدار و تولیـد محصـوالت خـاص فـولادی پوشـشدار به صـورت رنگـی در آینـدۀ نزدیـک در فـولاد مبارکـه خبـر داد و تصریـح کـرد: بـه لحـاظ کیفـی فـولاد پوشـشدار گالوانیـزه قابل رقابـت بـا انـواع مشـابه وارداتـی اسـت؛ به گونـهای کـه به خوبـی میتـوان آن را به بازارهـای جهانـی نیـز صـادر کـرد.

Enter your keyword