33368521 - 32370931 اصفهان، خیابان شیخ بهایی، خیابان خلجا، بن بست سوم، پلاک 43، واحد 2
اصفهان
0913-4403180
تهران
021-77045654
فکس
031-32370932

دستگاه DWTT بمنظور تست خواص مکانیکی مورد استفاده قرارمیگیرد.

در این پروژه کلیه قطعات حساس و فرسوده دستگاه مهندسی معکوس شده و ساخته شد.

متاسفانه این دستگاه که به تمامی امکان ساخت داخل آن وجود دارد، با هزینه های هنگفتی وارد میشود و شبیه این موضوع زیاد وجود دارد.

ما به سهم خود و به عنوان یکی از مسئولین کارآفرینی و اشتغال برخود لازم میدانیم که از کارفرمایان دولتی و خصولتی خواهش کنیم در جایی که میتوان به توانمندی داخلی تکیه کرد، از مزایای خرید خارج چشمپوشی کنند و از تولید داخل حمایت کنند.